ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: ενεργοποίηση δικαιωμάτων και ενισχύσεις 2018

ΟΠΕΚΕΠΕ: ενεργοποίηση δικαιωμάτων 2018

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε την εγκύκλιο, περί των διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2018.

Η εγκύκλιος περιέχει τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις πύλες ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών και επικαιροποιεί όλα τα νέα δεδομένα για το 2018, όπως για παράδειγμα το ΑΤΑΚ ή την παράταση στην προθεσμία υποβολής.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για το 2018 λήγει την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Ολόκληρη η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΣ)

2.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ

3 ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΑΕ)

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
3.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
3.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
3.5 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3.6 ΑΝΑΚΛΗΣΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
3.7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
3.7.1 ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
3.7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
3.7.3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
3.7.3.1 ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
3.7.3.2 ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
3.8 ΜΕΤΡΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (Π.Δ.) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

4.1 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
4.2 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
4.3 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
4.4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ

5 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
5.2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
5.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5.3.2 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
5.3.3 ΠΕΡΙΦΕΡEΙΟΠΟΙΗΣΗ
5.3.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.3.5 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.3.6 ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.3.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.3.7.1 Ενστάσεις ή δικαστικές αποφάσεις
5.3.7.2 Ανάκτηση αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης ή αύξησης της
αξίας τους
5.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ («ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ»)
5.4.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
5.4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ
5.4.3.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
5.4.3.2 ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
5.4.3.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
5.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ»)
5.5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
5.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
5.6.1 ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
5.6.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
5.6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
5.7 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
5.8 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

7.1 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
7.1.1 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
7.1.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
7.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ
7.2.1 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7.2.2 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)
7.2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
7.2.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
7.2.2.3 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
7.2.2.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ,
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ)
7.2.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
7.2.2.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
7.2.2.7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ- ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
7.2.2.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
7.2.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7.2.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
7.2.3.2 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7.2.3.3 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
7.2.3.4 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
7.2.3.5 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
7.2.3.6 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7.2.3.7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
7.3 ΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

8.1 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
8.2 ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
8.3 ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

10 ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

To Top