ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Φυτοπροστασία Θεσσαλία: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

φυτοπροστασία ψεκασμός φαρμακα

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: αμπέλι, μηλιά, αχλαδιά, φιστικιά, ροδακινιά, κερασιά, αμυγδαλιά, τομάτα, αγγούρι

Γεωργικές Προειδοποιήσεις (15 ΜΑΪΟΥ 2018)

 

Οι τελευταίες γεωργικές προειδοποιήσεις του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου:

 

Περίοδος υψηλού κινδύνου για τις παραπάνω καλλιέργειες.

Οι καλλιεργητές, πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, µε το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

 

ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (Μηλιά – Αχλαδιά)

Οι βροχοπτώσεις και ο υγρός καιρός των τελευταίων ημερών αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο
προσβολής των μηλοειδών (καρπών και φυλλώματος) από φουζικλάδια. τα οποία ευννοούνται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Τα φουζικλάδια μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικά, ακόμη και μέχρι τη συγκομιδή.

Συνιστάται άμεσα η προστασία των καρπών μετά από τη βροχόπτωση µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους οπωρώνες που:

  • έχουν ήδη εκδηλωθεί συμπτώματα της ασθένειας,
  • έχουν ιστορικό σοβαρών προσβολών και
  • βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπωρώνες µε εκτεταμένη προσβολή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Για την αποφυγή φαινομένων τοξικότητας στους καρπούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή
ευαισθησία ορισμένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσματα.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή, είναι σημαντικό τα προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης να εφαρμόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Αχλαδιά)

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι δανικές για την εξάπλωση της ασθένειας.
Συστήνεται άμεσα η προστασία των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την
καλλιέργεια μυκητοκτόνο και σε συνδυασμό µε την καταπολέμηση του φουζικλαδίου.
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε οπωρώνες αχλαδιάς που:

  • έχουν ήδη εμφανίσει συμπτώματα προσβολής στο φύλλωμα (ευρύτερη περιοχή Πλατανουλίων Λαρίσης)
  • δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αποτελεσματική καταπολέμηση του μύκητα,
  • γειτνιάζουν µε προσβεβλημένους οπωρώνες και
  • γενικότερα βρίσκονται σε υγρές περιοχές ή δέχονται συχνή και υπερβολική άρδευση.

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά)

Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα σε καρπούς, συνιστάται
άμεσα επέμβαση, σε συνδυασμό µε την καταπολέμηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Σε όσους οπωρώνες αχλαδιάς έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή
βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η απομάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβλημένων βλαστών μαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τμήματος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού και υγρού καιρού.

Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Αχλαδιά – Μηλιά)

Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων δείχνουν µία σχετικά ήπια δραστηριότητα των
ακμαίων του εντόμου. Ωστόσο, οι καλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των νεαρών καρπών από το έντομο, µε ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Από τα εντομοκτόνα, προτιμώνται οι ρυθμιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσματα και τα σκευάσματα εντομοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασμού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου, ο ταχύς ρυθμός αύξησης των καρπιδίων και οι καιρικές συνθήκες.

ΨΥΛΛΑ (Αχλαδιά)

Σε οπωρώνες που εμφανίζουν προσβολή από το έντομο συνιστάται άμεσα ψεκασμός. Να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικών πληθυσμών του εντόμου. Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό είναι να μην εφαρμόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κατά τους ψεκασμούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που
βοηθά το σκεύασμα να διαπεράσει τα μελιτώδη εκκρίματα των προνυμφών.

Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών µε το χέρι, καθώς και η αποφυγή
καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και πότισμα.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Αχλαδιά – Μηλιά)

Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων διαπιστώθηκαν συλλήψεις ακμαίων κόσσου, ζεύζερας και σέζιας. Μάλιστα οι συλλήψεις ακμαίων σέζιας είναι σχετικά υψηλές. Οι προνύμφες είναι ξυλοφάγες και συνεπώς ιδιαίτερα καταστρεπτικές, επειδή προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δένδρων.

Η καταπολέμησή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολή, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και μέσα στο ξύλο. Προσβολές από αυτά τα έντομα εντοπίζονται κυρίως σε ηλικιωμένα και εξασθενημένα από διάφορες αιτίες δένδρα.

Σε οπωρώνες που εμφανίζουν προσβολές από τα παραπάνω έντομα συστήνεται άμεσα ψεκασμός µε σκοπό τη θανάτωση των ακμαίων πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στον κορμό και τους κλάδους.  Να γίνει πλήρης και επιμελημένη κάλυψη των δένδρων µε το ψεκαστικό υγρό , µε έμφαση στην περιοχή του λαιμού, του κορμού και των βραχιόνων. Ο ψεκασμός αυτός καταπολεμεί ταυτόχρονα και την καρπόκαψα.

Για την αποφυγή προσβολών από αυτά τα έντομα, πρέπει οι οπωρώνες και κυρίως εκείνοι
μεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, µε εφαρμογή ισορροπημένης λίπανσης και άρδευσης και γενικότερα µε την εκτέλεση των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών πρακτικών.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (Αχλαδιά – Μηλιά)

Η καταπολέμηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται 60-70 κινητές μορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλλαγή ακαρεοκτόνων. Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρανύχων, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα που καταπολεμούν και τα δύο είδη.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ– ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

 

ΑΝΑΡΣΙΑ – ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά)

Στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παρατηρείται γενικά µία μικρή αύξηση των συλλήψεων ακμαίων ανάρσιας. Η συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου γραφολίθα συνεχίζονται σε όλες τις περιοχές, αλλά µε μικρούς πληθυσμούς. Για την προστασία της νεαρής βλάστησης και κυρίως των καρπών από τις προνύμφες, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών µε κατάλληλο εντομοκτόνο και κατά προτίμηση µε σκευάσματα που καταπολεμούν και τα δύο έντομα.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά)

Η δραστηριότητα των ακμαίων του εντόμου εξελίσσεται μέχρι τώρα µε μικρούς σχετικά πληθυσμούς. Για την προστασία του νεαρού φυλλώματος από τις προνύμφες του εντόμου συστήνεται ψεκασμός µε κατάλληλο εντομοκτόνο, μόλις διαπιστωθούν οι πρώτες χαρακτηριστικές προσβολές των προνυμφών (φαγώματα και δέσιμο φύλλων). Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα που καταπολεμούν ταυτόχρονα την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΑΦΙΔΕΣ (Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά – Κερασιά – Δαμασκηνιά)

Οι καιρικές συνθήκες και η τρυφερή βλάστηση ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσμών αφίδων. Οι αφίδες προκαλούν έντονη παραμόρφωση της νεαρής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα καταστρεπτικών ιώσεων.

Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άμεσα επέμβαση µε ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.

ΚΟΚΚΟΕΙ∆Η (Άσπρη ψώρα – Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, συνιστάται επέμβαση µε ένα κατάλληλο εντομοκτόνο, µόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολή από τα έντομα.

Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται ο ψεκασμός µόνο των προσβεβλημένων δένδρων του οπωρώνα και η πλήρης κάλυψη του κορμού και των βραχιόνων µε το ψεκαστικό υγρό. Η καταπολέμηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί µε εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Σκουλήκι των κερασιών)

Τα ακμαία του εντόμου εισάγουν αυγά στο εσωτερικό των καρπών όταν αυτοί φθάσουν στο στάδιο της αλλαγής χρώματος, δηλ. όταν αποκτούν κιτρινωπό ή κιτρινορόδινο χρώμα. Σύντομα από τα αυγά εκκολάπτονται οι προνύμφες (σκουλήκια), οι οποίες κατατρώγουν το εσωτερικό των καρπών.

Σε μεγάλους πληθυσμούς η ζημιά μπορεί να είναι σημαντική, ιδιαίτερα στις πιο όψιµες ποικιλίες. Μέχρι τώρα στο δίκτυο φερομονικών παγίδων δεν διαπιστώθηκε αξιόλογη δραστηριότητα των ακμαίων. Ωστόσο, για την προστασία των καρπών συστήνεται προληπτικός ψεκασμός στο στάδιο αλλαγής χρώματος των καρπών µε κατάλληλο εντομοκτόνο. Επειδή ο χρόνος μεταξύ έναρξης προσβολής και συγκομιδής είναι μικρός, να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή των εντομοκτόνων, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος υπολειμμάτων στους καρπούς.

ΜΟΝΙΛΙΑ (Κερασιά)

Προσβάλει τους καρπούς από πληγές (σχισίματα από έντονες βροχοπτώσεις ή ακανόνιστα ποτίσματα, χαλαζόπτωση κλπ). Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες µε συχνές βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, ευνοούν ιδιαίτερα την εμφάνιση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα επέμβαση µε ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο, καθώς και επαναλήψεις του ψεκασμού ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του μυκητοκτόνου και τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, συστήνεται η διακοπή των ποτισμάτων μερικές μέρες πριν τη συγκομιδή. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΩΙΔΙΟ (Ροδακινιά – Βερικοκιά)

Η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών από το παθογόνο φθάνει μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών. Η ασθένεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δένδρα, τις όψιµες και τις ευαίσθητες ποικιλίες. Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασμός µε ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο.  Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός µε μεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, μέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας.

ΚΟΡΥΝΕΟ (Ροδακινιά – Βερικοκιά – Κερασιά)

Οι παρούσες καιρικές συνθήκες µε τις συχνές βροχοπτώσεις και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας ευνοούν ιδιαίτερα την εξάπλωση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα ψεκασμός µε κατάλληλο και μυκητοκτόνο και ιδιαίτερα σε όσους οπωρώνες δεν εφαρμόστηκε καταπολέμηση του μύκητα κατά την πτώση των πετάλων. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ (Κερασιά)

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την εξάπλωση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα ψεκασμός με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Κατά την επιλογή του μυκητοκτόνου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

 

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

 

ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ (Botryosphaeria dothidea)

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ασθένεια, ιδίως σε περιοχές με ιστορικό προσβολών. Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με μυκητοκτόνο και πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Φιστικιά - βοτρυοσφαίρια

Βοτρυοσφαίρια της φιστικιάς

 

Απαιτείται συνεχής έλεγχος για απομάκρυνση και κάψιμο όλων των προσβεβλημένων οργάνων των δένδρων.

Αν το καλοκαίρι υπάρχουν βροχές και αρκετό μόλυσμα η ασθένεια μεταδίδεται ταχύτατα, οπότε οι ψεκασμοί Ιουνίου και Ιουλίου είναι πολύ σημαντικοί.

Εγκεκριμένες δραστικές: azoxystrobin, boscalid, pyraclostrobin.

 

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Septoria spp.)

Φιστικιά - σεπτορίωση

Φιστικιά – Σεπτορίωση

Οι υγρές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι πολύ ευνοϊκές για μολύνσεις φυλλώματος. Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με μυκητοκτόνο και πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Εγκεκριμένες δραστικές: copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.

Επίσης χορηγήθηκε για την φιστικιά κατά παρέκκλιση άδεια 120 ημερών, στα

ALIETTE 80 WG για την αντιμετώπιση της φυτόφθορας (Phytophthora spp.)

MOVENTO 150 OD για την αντιμετώπιση της ψύλλας (Agonoscena pistaciae).

 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

 

ΦΩΜΟΨΗ ή ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ Phomopsis amygdali (Fusicoccum amygdali)

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώμοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αμυγδαλιές. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (έντονες βροχοπτώσεις) ευνόησαν την διασπορά του παθογόνου στους αµυγδαλεώνες των Νομών Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα.

Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Τα μολύσματα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε μικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεμο, τα έντομα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε μεγάλες αποστάσεις.

Να γίνει ψεκασμός µε εκλεκτικά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα σε συνδυασμό µε τη αντιμετώπιση της πολυστίγμωσης (boscalid, Iprodione, pyraclostrobin, fenbuconazol)

Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανισθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, για την μείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείμασης του παθογόνου.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

Αναμένεται η εμφάνιση της πολυστίγμωσης μετά τις βροχοπτώσεις σε αμυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Ν. Αγχίαλος, Κανάλια) και σε περιοχές του Ν. Λάρισας και Ν. Φθιώτιδας.

Να γίνει ψεκασμός των δένδρων µε εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα όπως tribasic copper sulfate κ.α.

ΚΑΠΝΩΔΗΣ (Capnodis tenebrionis)

Πρόκειται για ένα μεγάλο μαύρο σκαθάρι µε λευκή απόχρωση στη ράχη του. Τα τέλεια έντομα δραστηριοποιούνται την άνοιξη και τρέφονται από το φύλλωμα των δένδρων. Ωριμάζουν αναπαραγωγικά τον Μάιο και εναποθέτουν τα αυγά τους ένα-ένα ή σε ομάδες κυρίως στο έδαφος και κοντά στο λαιμό του δένδρου ή σε ρωγμές του φλοιού στη βάση του κορμού. Η νεαρή προνύμφη μπαίνει στο λαιμό ή στη βάση μίας ρίζας και ανοίγει στοά. Το δένδρο εξασθενίζει σιγά-σιγά και ξηραίνεται. Τα εξασθενημένα δένδρα έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια στον καπνώδη.

Συνιστάται κάθε μέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση ζωηρότητας βλάστησης, όπως είναι η κατάλληλη λίπανση, άρδευση και κλάδεμα. Η καταπολέμηση του καπνώδη γίνεται µε την εμφάνιση των ακμαίων τον Μάιο για να εναποθέσουν τα αυγά τους, µε ψεκασμούς των κλάδων και του κορμού µε ισχυρά επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια εντομοκτόνα.

Εναντίον των προνυμφών συνιστάται αρχές φθινοπώρου και αμέσως μετά την συγκομιδή πότισμα γύρω από τον κορμό σε απόσταση 50 εκατοστών µε σκόνη διαλύματος ισχυρού εντομοκτόνου.

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ)

Πράσινη αφίδα (Mysus persicae): προσβάλλοει τις τρυφερές κορυφές των βλαστών την άνοιξη, οπότε τα φύλλα κατσαρώνουν και σταµατά η ανάπτυξη των βλαστών. Οι αφίδες πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα. Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του αμυγδαλεώνα για να γίνει άμεση επέμβαση μόλις διαπιστωθούν προσβολές από αφίδες.

Γκριζόμαυρη αφίδα (Lanchus persicae): μεγαλόσωµη αφίδα του κορμού και των βραχιόνων. Οι προσβολές από τις αφίδες αυτές διαρκούν όλο τον χρόνο, οι αποικίες της εμφανίζονται πάνω σε χονδρά κλωνάρια στους βραχίονες, τους κλάδους της αμυγδαλιάς, και στους κορμούς των νεαρών δενδρυλλίων. Οι αποικίες αυτού του είδους εμφανίζονται πάντοτε από την σκιαζόμενη πλευρά των βραχιόνων ή των κλάδων. Οι πληγές που αφήνουν µε τα νύγματα τους οι αφίδες αποτελούν σοβαρή πύλη εισόδου για πολλές επικίνδυνες ασθένειες στα δένδρα.

Το είδος αυτό είναι ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες (-7οC) και έχει ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Να γίνει άμεση επέμβαση σε αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνονται προσβολές από αφίδες, µε deltamethrin, paraffin oil κ.α.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Αμπέλι - άνθηση

(Βλαστικό στάδιο: έναρξη άνθισης)

 

Αμπέλι: Περονόσπορος

Οι προσβολές σ’ αυτό το στάδιο μπορεί να είναι καταστροφικές γι΄αυτό απαιτείται προληπτικός ψεκασμός:

  • στις περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά
  • στις ευαίσθητες ποικιλίες
  • όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις (βροχερός-υγρός καιρός)

Σε κάθε περίπτωση, οι αμπελουργοί να επισκοπούν τα αμπέλια τους 1 φορά τη βδομάδα και να ψεκάσουν άμεσα μόλις εντοπίσουν προσβολές από περονόσπορο. Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Καλλιεργητικά μέτρα που βοηθούν στον καλό αερισμό του αμπελιού και στο στέγνωμα των φυτών, συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της ασθένειας.

Η καταπολέμηση του περονόσπορου μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου.

Αμπέλι – Ωίδιο

Οι καιρικές συνθήκες και το στάδιο της καλλιέργειας ευνοούν το ωίδιο και απαιτείται συνέχιση της προστασίας με μυκητοκτόνα, ειδικά σε ευαίσθητες ποικιλίες και σε περιοχές που η ασθένεια ενδημεί.

Καλλιεργητικά μέτρα που βοηθούν στον καλό αερισμό του αμπελιού και την έκθεση στο φως της τρυφερής βλάστησης και των ανθοταξιών, συμβάλλουν στον περιορισμό της ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση, οι αμπελουργοί να επισκοπούν τα αμπέλια τους 1 φορά τη βδομάδα και να καταστρέφουν τους προσβεβλημένους βλαστούς.

Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην εναλλαγή των ωιδιοκτόνων για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Αμπέλι – Βοτρύτης

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε υγρές περιοχές και αμπελώνες που έχουν ιστορικό προσβολών βοτρύτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται ψεκασμός για προστασία των ανθοταξιών.

Θερινά κλαδέματα, καταστροφή ζιζανίων, καλή αποστράγγιση και μειωμένη αζωτούχος λίπανση βοηθούν στον περιορισμό του βοτρύτη.

Αμπέλι – Ευδεμίδα

Δεν συνιστάται καταπολέμηση της ευδεμίδας στο στάδιο της ανθοφορίας.

Αμπέλι – Ψευδόκοκκοι

Αν διαπιστωθούν προσβολές της νέας βλάστησης να γίνεται σήμανση των πρέμνων και να ψεκάζονται μόνο τα σημασμένα και τα γειτονικά τους πρέμνα. Πρέπει να γίνεται σχολαστική και πλήρης κάλυψη με το ψεκαστικό υγρό, ολόκληρου του πρέμνου.

Αμπέλι – Θρίπες

Εμφάνιση θριπών μπορεί να υπάρξει προς το τέλος της ανθοφορίας. Οι παραγωγοί πρέπει να επισκοπούν 2 φορές τη βδομάδα τους αμπελώνες για παρουσία εντόμων στις ανθοταξίες. Σε περιπτώσεις υψηλού πληθυσμού απαιτείται άμεσος ψεκασμός με εκλεκτικό εντομοκτόνο.

Ο έλεγχος για θρίπες γίνεται με τίναγμα της ταξιανθίας σε λευκό χαρτί ή με κολλητικές χρωματικές παγίδες.

 

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ)

 

Τομάτα – Περονόσπορος

Μετά τις τελευταίες βροχές αναμένεται η εμφάνιση περονόσπορου στις υπαίθριες τομάτες.

Να γίνει άμεσα ψεκασμός για την προστασία των καλλιεργειών.

Τομάτα - περονόσπορος

Δραστικές ουσίες: fosetyl-aluminium, pyraclostrobin, azoxystrobin ,benalaxyl, folpet, metalaxyl, ametoctrabin, propineb, mancozeb, copper hydroxide κ.α.

Τομάτα – Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις προσβολές τομάτας από θρίπες (φορείς ιώσεων) και απαιτείται ψεκασμός με εγκεκριμένα εντομοκτόνα όπως abamectin, avermectin,cypermethrin, flonicamid, spirotetramat κ.α.

 

ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

Αγγούρι – Ωίδιο (Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea)

Η είσοδος του ωιδίου έγινε το πρώτο πενθήμερο Μαΐου στις πρώιμες καλλιέργειες αγγουριού και αναμένεται στις όψιμες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια. Το ωίδιο προκαλεί λευκές κηλίδες στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και τους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις.

Πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται τα προσβεβλημένα φύλλα.

Ψεκασμός των φυτών αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα και επανάληψη σε 8 ημέρες με bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, copper oxychloride κ.α.

Αγγούρι – Βοτρύτης (Botrytis cinerea)

Πολύ σοβαρή ασθένεια που προσβάλει όλα τα μέρη του φυτού όταν επικρατεί υψηλή σχετική υγρασία. Η μόλυνση του αγγουριού αρχίζει από το άνθος και στη συνέχεια ο βοτρύτης προσβάλει την κορυφή του καρπού.

Ψεκασμοί για βοτρύτη με iprodione, fludioxonil, cypodinil, fludioxinil, tebuconazole, penthiopyrad κ.α.

Στην αντιμετώπιση του βοτρύτη στο αγγούρι βοηθούν η μείωση της υγρασίας, η αραιή φύτευση, ο καλός αερισμός του θερμοκηπίου, οι πρωινές αρδεύσεις, η σωστή υγιεινή και η καταστροφή προσβεβλημένων ιστών και η αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

To Top