ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Φαρμακευτική κάνναβη: καλλιέργεια και επεξεργασία

κάνναβη

Φαρμακευτική κάνναβη: όροι και προϋποθέσεις καλλιέργειας και μεταποίησης

 

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ Β’ 1692/15-5-2018).

Ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η έγκριση για την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Επίσης καθορίζονται και οι προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας για το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας και της μεταποίησης που θα πρέπει να ασκούνται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία είναι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Για δημιουργία μεταποιητικής μονάδας κάνναβης, απαιτούνται μεταξύ άλλων (συνολικά 15 κριτήρια/δικαιολογητικά), παράβολο 10.000 ευρώ, αντίγραφο ποινικού μητρώου, απόσταση 1000 μέτρων από σχολείο.

Για την πρόσληψή του, το προσωπικό υποβάλλει στον εργοδότη αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο φυλάσσεται από τον τελευταίο και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο.

Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός και ειδικότερα οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης κάνναβης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων), των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, με κατάθεση παραβόλου 5.000 € για την έγκριση εγκατάστασης και 5.000 € για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.

 

Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας εγκαταστάσεων κάνναβης

Η περίφραξη της καλλιέργειας κάνναβης εξοπλίζεται με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, ενώ η φύλαξη εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες σε 24ωρη βάση, οι οποίοι εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας.

Ειδικότερα:

Το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας κάνναβης και της μεταποίησης ασκούνται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης.

Η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή.

Για την προστασία της καλλιέργειας κάνναβης, της μεταποιητικής μονάδας και των σημείων αποθήκευσης επιβάλλονται τουλάχιστον τα εξής:
α) Επαρκής φωτισμός, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, προκειμένου να είναι ορατή κάθε είσοδος έξοδος από την περιοχή καλλιέργειας, τη μεταποιητική μονάδα και το σημείο αποθήκευσης.
β) Λειτουργία συστήματος συναγερμού ασφαλείας, με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης που ειδοποιούν όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τις θύρες των χώρων.
γ) Το ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών καλύπτει τις εισόδους και το εσωτερικό των εν λόγω χώρων χωρίς τυφλά σημεία. Οι κάμερες καταγράφουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Το σύστημα διαθέτει εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία. Οι καταγραφές διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Στους χώρους της ανωτέρω έκτασης εισέρχονται μόνον εξουσιοδοτημένα άτομα, που καταγράφονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου-εξόδου φυλάσσονται για δέκα έτη, και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιχείρηση οφείλει, πέραν των προαναφερομένων μέτρων ασφαλείας, να εξασφαλίζει τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, ώστε να αποκλείεται κίνδυνος καταστροφής, φθοράς, κλοπής ή απώλειας, και αποκλείοντας την πιθανότητα να περιέλθουν τα ανωτέρω στοιχεία, καθ’οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης, η λειτουργία των μέτρων προστασίας οφείλει να είναι συνεχής, διαρκής, αδιάλειπτη, με άμεση αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης. Οι φθορές, βλάβες, καταστροφές, απώλειες, ανάγκες επισκευών καλύπτονται άμεσα και αυθημερόν.

 

Προδιαγραφές εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κάνναβης

1. Για όλα τα θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια μέχρι και το στάδιο της αποξήρανσης των ακατέργαστων πρώτων υλών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ είναι η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

2. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διαδικασιών εισαγωγής σπόρου προς σπορά ποικιλιών κάνναβης και των ελέγχων που σχετίζονται με αυτή.

3. Η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων πραγματοποιείται από τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

4. Η ποσότητα του εισαγόμενου σπόρου σποράς δεν υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά σπόρων σποράς ανά στρέμμα καλλιέργειας, και πραγματοποιείται για την κάλυψη των αναγκών σποράς της εγκεκριμένης καλλιεργούμενης έκτασης.

5. Η υποχρεωτική επισήμανση του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία της επιχείρησης αποστολής
β) Το φυτικό είδος
γ) Το καθαρό βάρος (σε κιλά) όταν πρόκειται για σπόρο ή τον αριθμό φυταρίων (αριθμός τριβλίων / αριθμό μικροδοχείων ιστοκαλλιέργειας) όταν πρόκειται για φυτάρια.
δ) Τη χώρα αποστολής

6. Δηλώνεται δυο εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη του σπόρου κάνναβης στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (Τ.Α.Α.Ε.) την άφιξη του φορτίου στα σημεία εισόδου της Επικράτειας. Η δήλωση γίνεται με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του φυσικού προσώπου ή των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου και συνοδεύεται από επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αμέσως μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, ελέγχουν το  αφιχθέν πολλαπλασιαστικό υλικό ως προς τη σφράγιση, και τη σήμανση.

7. Η επιχείρηση υποχρεούται:
α) Να εφαρμόζει διακριτή σήμανση στα καλλιεργούμενα τμήματα αγροτεμάχια, με κωδικοποιημένο σύστημα (ιχνηλασιμότητα) που ακολουθεί όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
β) Να τηρεί αρχείο με τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κάνναβης που προμηθεύεται.
γ) Να τηρεί αρχείο με τον αριθμό τελικών φυταρίων κάνναβηςπου παρήχθησαν.
δ) Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑΕ) μια εργάσιμη μέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας:
1. σποράς, το βάρος του χρησιμοποιούμενου σπόρου
2. φύτευσης, τον αριθμό των φυταρίων
3. καταστροφής φυτών, τον αριθμό καταστρεφόμενων φυτών και τον τρόπο καταστροφής
4. συγκομιδής, το βάρος των συγκομιζόμενων ταξιανθιών
5. καταστροφής υπολειμμάτων καλλιέργειας, το βάρος των καταστρεφόμενων φυτικών ιστών
6. αποξήρανσης, το βάρος των αποξηραμένων πρώτων υλών
ε) Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑΕ) μηνιαίως τις αποθηκευμένες ποσότητες αποξηραμένων ταξιανθιών ή πρώτων υλών κάνναβης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ΚΥΑ – Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης

 

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

To Top